KALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

KALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/432068
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi 13000 0 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342220000 – 4342220101
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ahlat Meslek Yüksekokulu, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra kurumun istemiş olduğu yakıtlar firma tarafından 5 gün içinde mesai saatlerinde teslimi yapılır.( Yakıt alımında, alınacak ve depoya boşaltılan yakıt kadar hak edişle ödenecektir.) Yüklenici teslim edeceği akaryakıtı almış olduğu rafineriye ait irsaliyeli faturasını ve hangi plakaya hangi rafineriden yakıtın yüklendiğine dair sevk irsaliyesini kurum talep etmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Akaryakıt taşıyan tanker alıcının yetkisi nezaretinde dolu olarak alıcı tarafından gösterilen kantarda tartılarak,boşaltıldıktan sonra tekrar alıcı yetkilisinin nezaretinde ve aynı kantarda tartılarak aradaki fark,teslim alınmış akaryakıt olarak kabul edilecektir.Firma tarafından ısı merkezlerine intikal ettirilen tankerlerin irsaliye ve mühür kontrolünü müteakiben gerekli kimyasal tahlilleri yapmak için numune alır.Firma yetkilisi döküm ve numune alma ile numune teslimine ilişkin sürece nezaret edebilir.Bu hakkını kullanmaması halinde doğabilecek sonuca(Belirtilen Sürede Analiz Tekrarlanma Dışında)itiraz edemez.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a-İstekli dağıtıcı ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli dağıtıcılık lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli sureti

b-İstekli dağıtıcı bayii ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış, ihale tarihi itibariyle geçerli bayilik lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli suretini (bayilik lisans belgesinde dağıtıcının kimliği belli olmadığı taktirde, dağıtıcının bayisi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli süretini)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel kuruluşlara yapılan her türlü kalorifer yakıtı (4 nolu) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

reklam