BİTLİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUTKİ VE HİZAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİTLİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUTKİ VE HİZAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİTLİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü Mutki ve Hizan Orman İşletme Şeflikleri Kışlık Yakacak Kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/481873
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİTLİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Atatürk Mahallesi Hayat Sokak 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342266830 – 4342266831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü Mutki ve Hizan Orman İşletme Şeflikleri Kışlık Yakacak Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı :
40 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mutki ve Hizan Orman İşletme Şeflikleri depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde teslimat bitmiş olmalıdır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi İşe Başlama Tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.09.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçılar, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) -Üreticiler, Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) -Dağıtıcılar, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi -Satıcılar, herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İthalatçılar, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) -Üreticiler, Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) -Dağıtıcılar, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi -Satıcılar, herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

reklam