ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ VE İHALEYE ESAS DÖKÜMANLARIN
HAZIRLANMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/507720
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIBİTLİS ERENÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :BeşminareMah.AhmetERENBul.No:41713000BİTLİSMERKEZ/BİTLİS
c) Telefon vefaksnumarası : 4342220000 -4342220918

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ VE İHALEYE ESAS DÖKÜMANLARIN HAZIRLANMASIİŞİ
b) Niteliği, türüvemiktarı :BitlisErenÜniversitesiKampüsü’ndeyaklaşık80.000metrekarealanınpeyzajmimarive
mühendislik uygulama projeleri ve ihaleye esas dokümanların (tüm imalat kalemlerine ait metrajlar, maliyet cetvelleri vb.) hazırlanması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslimedileceğiyer :BİTLİSERENÜNİVERSİTESİRAHVAYERLEŞKESİ ç)Süresi/teslimtarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş)gündür
d) İşebaşlamatarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işebaşlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarihvesaati : 05.10.2020 -10:00

b) İhalekomisyonununtoplantıyeri(e-tekliflerin açılacağıadres)

: REKTÖRLÜK İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmelerigerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkinbilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesibilgileri,
4.1.2.2. Tüzelkişiolmasıhalinde,ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları,üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirtensondurumu gösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaret SicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirkülerineilişkinbilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminatbilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzelkişitarafındanişdeneyiminigöstermeküzeresunulanbelgenin,tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelgeyeilişkinbilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecekişler:
4.4.1.

Bu ihalede Benzer iş olarak; Resmi İdarelere ve Özel Sektöre daha önce ihale konusu işe benzer nitelikte yapılmış Donanımlı Kompleks Oteller, Üniversite Kampüsleri, Bakanlık ve Büyükelçilik Binası, Radyo-Tv Binaları, Özelliği olan İhtisas Hastaneleri, Tıp Fakültesi, Morfoloji Binaları, Müze-Sergi-Kütüphane Kompleksleri, Alışveriş Kompleksleri, Kültür ve Kongre Merkezleri, Olimpik Spor Tesisleri, Fakülte, Sağlık Hizmetleri, İdari Hizmet Binaları ile ilgili Peyzaj Uygulama Projelerine Ait İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir.
Peyzaj Mimarlığı diploması iş deneyim belgesi yerine kullanılabilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

7. İhaledokümanıEKAPüzerindenbedelsizolarakgörülebilir.Ancak,ihaleyeteklifverecekolanların,e-imzakullanarakEKAPüzerindenihaledokümanını indirmelerizorunludur.

8. Teklifler,EKAPüzerindenelektronikortamdahazırlandıktansonra,e-imzaileimzalanarak,teklifeilişkine-anahtarilebirlikteihaletarihvesaatinekadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9. İsteklilertekliflerini,götürübedelüzerindenvereceklerdir.İhalesonucunda,üzerineihaleyapılanistekliyletoplambedelüzerindengötürübedelsözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

11. İsteklilerteklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltmeyapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvimgünüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

15. Diğerhususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırıdüşükteklifdeğerlendirmeyöntemi:İhale,Kanunun38incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinekonomikaçıdanenavantajlıteklifüzerinde bırakılacaktır.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

reklam